Help with Search courses

ภาษาอังกฤษ 2

                                                                  คำอธิบายรายวิชา

 22101   ภาษาอังกฤษ3 ม. 2                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                                                     เวลา  40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หน่วยกิต

         

      ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา การเขียนประเภทต่างๆและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบรรยาย อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารและการจัดการชีวิตและครอบครัว การพัฒนาท้องถิ่นชุมชน การพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการผลิต บริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดความตระหนักในคุณค่า มีเจตคติที่ดีในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีนิสัยในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างบุคคล สนทนา  เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และประสบการณ์ ขอร้อง แนะนำ ชี้แจง อธิบาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว ชุมชนสังคมประเทศชาติ อย่างมีดุลยภาพภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของโลกในยุคปัจจุบัน ให้นักเรียนทราบถึงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายและตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนในระดับต่างๆ ให้นักเรียนเข้าใจการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กร ได้ทดลองจัดทำโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนของตนเองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


อ33101 ภาษาอังกฤษ 5


คำอธิบายรายวิชา

 

อ 33101   ภาษาอังกฤษ 5                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                                               เวลา  40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หน่วยกิต


 ศึกษาความแตกต่างระหว่าง หน้าที่ของคำ ความหมาย โครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การออกเสียงสระ พยัญชนะ และการเน้นหนักในระดับคำ วลี ประโยค และข้อความ การใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา การเขียนประเภทต่างๆและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 โดยการบรรยาย อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ค้นคว้า สืบค้นจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสรุปความรู้ และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การวิเคราะห์ การอภิปรายและการฝึกคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 เพื่อใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างบุคคล สนทนา  เขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และประสบการณ์ ขอร้อง แนะนำ ชี้แจง อธิบาย พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลต่างๆ บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชุมชนและสังคม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ประเทศชาติ เป็นภาษาอังกฤษ แสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นผู้มึคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1   ม. 6/1 ม. 6/2,  ม. 6/3 ม. 6/4,

ต 1.2   ม. 6/1 ม. 6/2,  ม. 6/3 ม. 6/4,  ม. 6/5

ต 1.3   ม. 6/1 ม. 6/2,  ม. 6/3

ต 2.1   ม. 6/1 ม. 6/2,  ม. 6/3

ต 2.2   ม. 6/1 ม. 6/2

ต 3.1   ม. 6/1

ต 4.1   ม. 6/1

ต 4.2   ม. 6/1 ม. 6/2             รวมทั้งหมด 8 มาตรฐาน 21 ตัวชี้วัด