Help with Search courses

กีฬาเพื่อสุขภาพ (เทบิลเทนนิส)

คำอธิบายรายวิชา

 

รหัสวิชา  พ20231                 รายวิชา เทเบิลเทนนิส                         ชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 0.5 หน่วยกิต                         เวลา 1 คาบ (50 นาที) / สัปดาห์           เวลา  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน

          ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี เพื่อที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัย

          โดยเน้นทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าช่วยในการเรียนนักเรียนจะมีความสุขและสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน รวมไปถึงการได้แสดงออกในความสามารถของตนเอง

          เพื่อใช้ในการแข่งขันและการตัดสินได้อย่างถูกต้อง

 

รหัสตัวชี้วัด

พ3.1  ม.1/2 ม.1/4

4.1  .1/7

 

รวมทั้งหมด   3   ตัวชี้วัด


พลศึกษา (ว่ายน้ำ 2)

คำอธิบายรายวิชา

 

รหัสวิชา  พ220102                 รายวิชา ว่ายน้ำ                       ชั้น ม.2

จำนวน 0.5 หน่วยกิต                เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์       เวลา  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน                    ศึกษาศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของการออกกำลังกาย มีทักษะพื้นฐานในการว่ายน้ำ 

โดยการนำทักษะการว่ายน้ำมาประยุกต์ใช้   เน้นความสนุกสนาน ความปลอดภัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สามารถร่วมทีมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมทางพลศึกษา รักการออกกำลังกายและปฏิบัติตนเป็นปกติวิสัย

          เพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและปฏิบัติตนเป็นปกติวิสัย

 

รหัสตัวชี้วัด

            พ 3.1 ม.2/2  ,พ 3.2 ม.2/2 , พ 5.1 ม.2/3


สุขศึกษา 6

ศึกษา และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพที่แตกต่างของแต่ละชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  ตลอดจนอิทธิพลจากสื่อและปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการใช้ความรุนแรง  ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกวิธี จัดการเวลาในการออกกำลังกายการพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาสุขภาพของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม         

       โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง

       เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง และสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว


หน่วยการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(สุขศึกษา 2)

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  พ 21103                 รายวิชา สุขศึกษา 2                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1            

จำนวน 0.5 หน่วยกิต             เวลา 50 นาที/สัปดาห์                        เวลา 20 คาบ/ภาคเรียน

         ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ วิธีการดูแลรักษาระบบประสาท และ ระบบต่อมไร้ท่อ ภาวะการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยและหลักในการนำพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ มาประกอบอาหาร วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาการของวัยรุ่น วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

         โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์และอธิบาย การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำงานเป็นกลุ่ม การสร้างงานตามความถนัด ความสนใจ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูล    การอภิปรายและการสร้างเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

         เพื่อให้เกิด  การพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และการปฏิบัติเกี่ยวกับ     สุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน

          รหัสตัวชี้วัด  4.1 ม. 1/1 เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย

          รวม 1 ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(สุขศึกษา 1)

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา พ ๓๑๑๐๑ ,พ ๓๑๑๐๒  รายวิชา  สุขศึกษา                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

จำนวน   ๐.๕  หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๑-๒  เวลา  ๑  คาบ (๕๐นาที)/สัปดาห์            เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี

          ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ วางแผนการดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการตนเองและบุคคลในครอบครัว วิเคราะห์อิทธิของครอบครัว เพื่อนสังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ

          โดยนักเรียนสามารถ วิเคราะห์สาเหตุและเหตุผลของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน เพื่อหาแนวทางและเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้ง การแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อการเลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากครอบครัว การใช้และการจำหน่ายสารเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุนแรง

          เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม สามารถใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรงแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ นำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและนำไปปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวโดยยืดหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

 

รหัสตัวชี้วัด 

      พ ๑.๑ ม.๔-/,                        

      พ ๒.๑ ม.๔-/,,,

      พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑,,,,,,

      พ ๕.๑ ม.๔-๖/,,,,,,     

รวมทั้งหมด  ๑๙ ตัวชี้วัด

 


กีฬาเพื่อสุขภาพ(ฟุตซอล)

คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา พ ๓๐๒๕๐ รายวิชา ฟุตซอล (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๑ คาบ (๕๐ นาที)/สัปดาห์ เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ปี 

 ศึกษาความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา ฟุตซอล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ทักษะการเล่นฟุตซอล หลักการรุก หลักการรับ และกติกาการแข่งขันฟุตซอล โดยให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นฟุตซอล ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ทักษะการเล่นฟุตซอล ทักษะการรุก ทักษะการรับ กติกาการแข่งขันฟุตซอล และมีความเข้าใจ สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได้ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดและความสนใจ และนำทักษะกีฬาฟุตซอลไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพต่อไป  

ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติความเป็นมา พัฒนาการและประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้ 

2. มีทักษะในการเล่นและการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตซอล 

3. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรุกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4. รู้ขั้นตอนและสามารถปฏิบัติเมื่อเป็นฝ่ายรับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5. รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลได้อย่างถูกต้อง 

 รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้