Help with Search courses

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า