ส22101 สังคมศึกษา 3 คลิกที่นี้

ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของศาสนาต่างๆ ในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ  การประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง  รวมทั้งโครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ ตามหลักธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม    ฝึกปฏิบัติสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  และเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิด  แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  รวมทั้งการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เพื่อการดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ปฏิบัติตนมีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี  ประพฤติตนเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ    คำสอนการปฏิบัติตนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา และอธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ  เพื่อนำไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ถูกต้อง

ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและแอฟริกา  มาตราส่วน ทิศและสัญลักษณ์  สาเหตุการเกิดภัยพิภัยพิบัติและผลกระทบ ในเรื่อง ทำเลที่ตั้ง ปัจจัยทางกายภาพของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคมประเด็นปัญหาจากปฎิบัติสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล และจัดการความรู้  มีการปฏิบัติการแก้ปัญหา กระบวนการเผชิญสถานการณ์  และ กระบวนการกลุ่ม