ญ32202 ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 3 คลิ้กที่นี่

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ญ 32202  ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด 3                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1                                               เวลา  40 ชั่วโมง   

จำนวน 1.0 หน่วยกิต              

ศึกษา เสียง รูปแบบ ความหมาย คำ กลุ่มคำ ประโยค สำนวน ข้อความ สารคดี  บทสนทนา บทละครสั้น คำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง การตอบรับและปฏิเสธ ข้อเท็จจริงข้อมูลเรื่องราวและประสบการณ์ในท้องถิ่น และเรื่องราวที่สนใจ เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น

          โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟัง  พูด อ่าน เขียน  กระบวนการคิด แก้ปัญหา สืบค้น และนำเสนอข้อมูล ด้วยความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี

          เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มียอมรับในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุ่น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการนำทักษะที่ปฎิบัติไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลการเรียนรู้

1. อ่านและเขียนคันจิได้ถูกต้องตามหลักการ

2. พูดขอร้องให้ผู้อื่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ ตอบรับและปฏิเสธคำขอของผู้อื่นได้

3. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

4. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดได้อย่างเหมาะสม

5. สนทนาเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา นิสัย และงานอดิเรกของเพื่อนได้

6. ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้อย่างเหมาะสม

7. ใช้ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่น