ก31202 ภาษาเกาหลีฟัง - พูด 1 คลิ้กที่นี่

รายวิชาภาษาเกาหลีฟัง - พูด 1 รหัสวิชา ก 31202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องระดับเบื้องต้น โดยการฟังและพูดตามหลักการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ การสะกดคำ กลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเป็นภาษาเกาหลี เช่น ตนเอง เพื่อน ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ เป็นต้น โดยสามารถแยกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความของภาษา ทั้งภาษาเกาหลีและภาษาไทย รวมถึงศึกษาความหมายของคำ ข้อความสั้นๆที่ฟัง พูดโต้ตอบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อมรอบตัว อีกทั้งการฝึกทักษะการฟัง และการพูดประโยคขั้นพื้นฐาน คำศัพท์ และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวันตามแบบฉบับวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีได้อย่างสุภาพถูกต้องตามมารยาททางสังคมใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเกาหลี ฟัง พูด ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

การใช้ทักษะทางด้านการพูด การสื่อสารภาษา  และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง  ฟัง-พูด  ถามตอบ และสนทนาโต้ตอบ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้รอบทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ  มีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัยทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี รวมถึงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี