พ32101 สุขศึกษา3 คลิกที่นี่

คำอธิบายรายวิขา (พื้นฐาน)

 รหัสวิชา พ32101            ชื่อรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา3       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

          0.5 หน่วยกิต                          20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา

 

                ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบาย กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการ- เจริญเติบโตพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว ปฏิบัติตามสิทธิผู้บริโภค วิเคราะห์สาเหตุการเจ็บป่วย และการตายของคนไทย ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน

          โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการสืบค้นข้อมูล และกระบวนการกลุ่ม

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุง ปฏิบัติในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค์ในด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย

 

 

ตัวชี้วัด

1.1 ม. 4 - 6/1 ม. 4 - 6/2

2.1 ม. 4 - 6/3

4.1 ม. 4 - 6/3 ม. 4 - 6/4 ม. 5 - 6/7

5.1 ม. 4 - 6/3

 

รวม 7 ตัวชี้วัด