ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  รหัสวิชา ค33201  ภาคเรียนที่ 1/2564

เวลาเรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน  น้ำหนัก 2.0 หน่วยกิต

          ศึกษา พร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้

          ลำดับและอนุกรม ลำดับ ลิมิตของลำดับอนันต์ อนุกรม สัญลักษณ์แทนการบวก การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม

          แคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชันของของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ เส้นสัมผัสเส้นโค้ง อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จำกัดกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

          โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์

          การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างรวมทั้งเห็นคุณค่ารวมทั้งเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบและมีวิจารณญาณ

          การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

ผลการเรียนรู้

          1. ระบุได้ว่า ลำดับที่กำหนดให้ เป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออก

          2. หาผลบวก  n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

          3. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์

          4. เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมใช้

          5. ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดให้

          6. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา

          7. หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหารวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

ครูผู้สอน : ครูธนิตทัต รักษาศรี / ครูศิระณัฐพล โล่ห์นารายณ์ / ครูสุฎารัช ฤทธิ์นุช / ครูพรพิรุณ ใจวงค์