ส33201 สังคมศึกษารอบรู้ 1

คำอธิบายรายวิชา

ส ๓๓๒๐๑ สังคมศึกษารอบรู้ ๑                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑                  เวลา ๔๐ ชั่วโมง                            จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

 

ศึกษา พระพุทธศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศาสนาสากล หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม ภูมิปัญญา กฎหมาย การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์ การเงิน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์สากล ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

โดยใช้กระบวนการสอนแบบบรรยาย กระบวนการสอนแบบสืบค้น (Inquiry Instruction)กระบวนการสอนแบบให้ความร่วมมือ (Cooperative Learning) กระบวนการกลุ่ม (Group Process)      กระบวนการสอนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping) กระบวนการสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการสื่อสาร และใฝ่เรียนใฝ่รู้มีความรู้เป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย มีความสามารถในการคิดและปรับวิธีคิดได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          ๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญ ของศาสดา หลักธรรม มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

          ๒. สามารถปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

          ๓. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

          ๔. มีความรู้ ความเข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          ๕. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

๖. มีความรู้ ความเข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

๗. มีความรู้ ความเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

๘. มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน สามารถเลือกใช้แผนที่ ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจรในภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

๙. มีความรู้ ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง