ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 คลิกที่นี่

        ศึกษาเกี่ยวกับ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน เอกลักษณ์ของตรีโกณมิติการแก้ปัญหาโดยใช้สมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์ และกฎของไซน์ ความหมายของเมทริกซ์  เมทริกซ์สลับเปลี่ยน การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เมทริกซ์ผกผัน การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ เวกเตอร์ในสามมิติ นิเสธของเวกเตอร์ การบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ และการแก้ปัญหาโดยใช้เวกเตอร์ในสามมิติ

         โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ และนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา หรือสถานการณ์ที่กำหนด

         เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

ผลการเรียนรู้

.  เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนำไปใช้แก้ปัญหา

.  แก้สมการตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

.  ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา

.  เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์     และการหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์เของเมทริกซ์ n x n เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่ไม่เกินสาม

หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ ๒ x 

แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการดำเนินการของแถว

หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์                   และผลคูณเชิงเวกเตอร์

นำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา

รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้