ว20218 ปฏิบัติการพื้นฐานทางฟิสิกส์

  

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

รายวิชา ปฏิบัติการพื้นฐานทางฟิสิกส์ฟิสิกส์         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา  ว ๒๐๒๑๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒           เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต                            

          ศึกษาวิเคราะห์ แรง ชนิดของแรง  แรงลัพธ์ แรงดันของของเหลว  แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง สนามของแรง  การเคลื่อนที่  ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว และ การใช้เครื่องมือวัด  เวอร์เนียร์คาลิเปอร์  ไมโครมิเตอร์   โดยเน้นวิธีการทดลอง เพื่อหาค่าปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


ผลการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการพื้นฐานทางฟิสิกส์

๑. ทดลอง อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับแรงชนิดต่าง ๆ อันได้แก่   แรงลัพธ์   แรงดันในของเหลว แรงพยุง  แรงเสียดทานโมเมนต์ของแรง   สนามของแรงได้

.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรงได้

.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการหาระยะทางและการกระจัดได้

๔.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการหาอัตราเร็วและความเร็วได้

.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการวัดและการใช้เครื่องมือวัดได้

รวมทั้งหมด   ๕  ผลการเรียนรู้