ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรี) คลิกที่นี่

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงดนตรีไทยและสากล  ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ในแต่ละวัฒนธรรม

โน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลง หรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิค  การแสดงออก และคุณภาพของการแสดงนาฏศิลป์ การละครของไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยและสากล ละครสร้างสรรค์ การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ บุคคลสำคัญ­และวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย เทคนิคการจัดการแสดง และการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง   เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรี   นำความรู้ด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และ

ประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ตลอดจนสร้างสรรค์งานดนตรี เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก  รับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น  เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

 

รหัสตัวชี้วัด

2.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4

3.1   ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4