ว33201 วิทยาศาสตร์รอบรู้

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ การควบคุม ดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทำงานของไต การควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการ ทำงานของไตและปอด การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และกล้ามเนื้อโครงร่าง การตอบสนองของร่างกายแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของ ร่างกาย โรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจาก การติดเชื้อ HIV สารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ ประโยชน์จากสารต่างๆที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น ปัจจัย ภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าในรูปแบบต่างๆศึกษาความสัมพันธ์จัดทำโครงงาน เกี่ยวกับยีน การสังเคราะห์โปรตีนและลักษณะทางพันธุกรรม หลักการถ่ายทอดลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมและมัลติเปิลแอลลีล การเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทป์ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต การเกิดมิวเทชัน ผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มี ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการ ความสัมพันธ์ของ สภาพทางภูมิศาสตร์บนโลก กับความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

          ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุด กับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา การจัดเรีย'ธาตุและการทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ การเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาi การเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน ผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อ, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ศึกษkการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ การนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดการผลิตและการใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ศึกษาการเกิดกัมมันตภาพรังสี และบอกประโยชน์ โทษของกัมมันตภาพรังสี  และผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

          ศึกษาวิเคราะห์ ปริมาณที่วัดได้เมื่อวัตถุเคลื่อนที่แนวตรง และการคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ การเคลื่อนที่แนววงกลมและการนำไปใช้ประโยชน์ การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ การเคลื่อนที่แบบคลื่นตามยาว และตามขวาง ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็ว การเกิดคลื่นเสียง และ การวัดความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพของเสียงและมลภาวะของเสียง รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง แรงที่กระทำต่ออนุภาควัตถุในสนามแม่เหล็ก แรงที่กระทำต่ออนุภาคที่เคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า การนำความรู้เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าไปประยุกต์ใช้ แรงยึดเหนี่ยวในนิวเคลียส และแรงระหว่างอนุภาค สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารกับพลังงาน การนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมและอันตรายที่เกิดขึ้น กัมมันตรังสีในธรรมชาติของท้องถิ่น

          โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และ การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม