พ30205 ฟุตซอล

ศึกษาความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล  ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา

ฟุตซอล  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล  ทักษะการเล่นฟุตซอล  หลักการรุก หลักการรับ  และกติกาการแข่งขันฟุตซอล

          โดยให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นฟุตซอล  ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล  ทักษะการเล่นฟุตซอล  ทักษะการรุก ทักษะการรับ  กติกาการแข่งขันฟุตซอล  และมีความเข้าใจ สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได้

          เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดและความสนใจ  และนำทักษะกีฬาฟุตซอลไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพต่อไป