พ30208 สตรีทบาสเกตบอล

ศึกษาความหมาย หลักการ วิธีการในการเล่นกีฬาสตรีทบาสเกตบอล หลักการ รูปแบบการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ตลอดจนนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการออกกำลังการและเล่นกีฬาสตรีทบาสเกตบอล ตามกฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเล่น ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาสตรีทบาสเกตบอลโดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎ กติกา ความรับผิดชอบ ตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา มีสุนทรียภาพในการเล่น   การดูและการแข่งขันเป็นประจำสม่ำเสมอ
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวางแผน เลือกปฏิบัติ ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิตและสมรรถภาพทางกลไกล โดยใช้กีฬาสตรีทบาสเกตบอลเป็นสื่อเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพ ทางกาย-ทางจิตที่ดี