ง21209 งานธุรกิจ

ศึกษา วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานธุรกิจ แนวทางการประกอบอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัด การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ความสำคัญของการเลือกอาชีพ  

โดยใช้พัฒนากระบวนการทำงานทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการทำงาน

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเห็นแนวทางในงานอาชีพ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการกลุ่ม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีคุณความรับผิดชอบในการทำงาน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ