พ33101 สุขศึกษา 5

ศึกษาระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ทักษะชีวิตเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง เรียนรู้เพศวิถี ระบุวิธีการวางแผนพัฒนาดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว สิทธิผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและสังคม 

        โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ นำหลักการ แนวคิดไปปรับปรุงและนำไปปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพ

        เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว