พ30211 สตรีทฟุตซอล

ศึกษาความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาสตรีทฟุตซอล ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาสตรีทฟุตซอล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาสตรีทฟุตซอล ทักษะการเล่นสตรีทฟุตซอล หลักการรุก หลักการรับ  และกติกาการแข่งขันสตรีทฟุตซอล

          โดยให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นสตรีทฟุตซอล  ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาสตรีทฟุตซอล ทักษะการเล่นสตรีทฟุตซอล ทักษะการรุก ทักษะการรับ  กติกาการแข่งขันสตรีทฟุตซอล และมีความเข้าใจ สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาสตรีทฟุตซอลได้

          เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดและความสนใจ  และนำทักษะกีฬาสตรีทฟุตซอล ไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพต่อไป