กีฬาเพื่อสุขภาพ (เทบิลเทนนิส)

คำอธิบายรายวิชา

 

รหัสวิชา  พ20231                 รายวิชา เทเบิลเทนนิส                         ชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 0.5 หน่วยกิต                         เวลา 1 คาบ (50 นาที) / สัปดาห์           เวลา  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน

          ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี เพื่อที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัย

          โดยเน้นทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าช่วยในการเรียนนักเรียนจะมีความสุขและสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน รวมไปถึงการได้แสดงออกในความสามารถของตนเอง

          เพื่อใช้ในการแข่งขันและการตัดสินได้อย่างถูกต้อง

 

รหัสตัวชี้วัด

พ3.1  ม.1/2 ม.1/4

4.1  .1/7

 

รวมทั้งหมด   3   ตัวชี้วัด