ประวัติศาสตร์ 1


คำอธิบายรายวิชา

 

รหัสวิชา  ส21102                   รายวิชา ประวัติศาสตร์                      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 0.5  หน่วยกิต              เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์                     เวลา  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน         

          ศึกษาเปรียบเทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ อธิบายพัฒนาการทางสังคม

เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสำคัญ ของแหล่ง

อารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิเคราะห์ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์และนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

          โดยการให้เหตุผลคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการแก้ปัญหา และวิธีการทางประวัติศาสตร์

          เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทยและธำรงรักษาความเป็นไทย

รหัสตัวชี้วัด

            ส 4.1 .1/1 .1/2 .1/3

            ส 4.2 .1/1 .1/2

ครูผู้สอน พัชรา  สุวรรณปักษ์