พ30203 แบดมินตัน คลิ้กที่นี่

    ศึกษาการเคลื่อนไหวทักษะการบริหารร่างกาย และปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาแบดมินตัน  บอกประโยชน์ของการเล่นกีฬาแบดมินตัน  ในชีวิตประจำวันเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้เล่นกับผู้ดู ปฏิบัติได้ตามกฎ  กติกา  หลักการรุก  การป้องกัน มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน มีสุนทรีภาพของการกีฬา อธิบายความสำคัญและที่มาของกีฬาแบดมินตันเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดี และนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวม  รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพ  และสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์