ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น5

ศึกษา เสียง รูปแบบ ความหมาย คำ กลุ่มคำ ประโยคที่ซับซ้อน สำนวน ข้อความ สารคดี  บทสนทนา บทละครสั้น บทประพันธ์  คำสั่ง คำแนะนำ คำขอร้อง การตอบรับและปฏิเสธ ข้อเท็จจริง ข้อมูลเรื่องราวประสบการณ์ และประเด็นข่าวตามความสนใจของสังคม เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น

โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟัง  พูด อ่าน เขียน  กระบวนการคิด แก้ปัญหา สืบค้น และนำเสนอข้อมูล ด้วยความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี

เพื่อให้มีความรู้ และทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคม มีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุ่น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ