ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 คลิ้กที่นี่

         ศึกษา อธิบาย ความหมาย ความสำคัญของประวัติศาสตร์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  พัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน  ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต  บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอดีต แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก  โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การอภิปราย กระบวนการกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลและการบันทึกข้อมูลรวมทั้งใช้การแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักในความเป็นชนชาติไทยและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

          ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย และวิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก

          โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการให้ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

          เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย มีความกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณ มีความรัก ความภาคภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  มีส่วนร่วม แนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย  แสดงออก แนะนำผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง