ว20213 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 คลิกที่นี่

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต                     

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย  การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของคลื่น กฎการสะท้อนของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสง การเกิดภาพจากเลนส์  ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์  กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน คำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V=IR  จากหลักฐานเชิงประจักษ์ การหาค่าพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ W=Pt  การคำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน คุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายการเกิดคลื่นกลและบรรยายส่วนประกอบของคลื่น

2. อธิบายความหมายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

3. อธิบายกฎการสะท้อนของแสง

4. อธิบายและเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบและกระจกเงาโค้ง

5. อธิบายการหักเหของแสงการสะท้อนกลับหมดเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน

6. อธิบายและเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพที่เกิดจากเลนส์นูนและเลนส์เว้า

7. อธิบายความหมายของกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

8. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าโดยใช้กราฟ

9. คำนวณปริมาณทางไฟฟ้าโดยใช้สมการ V = IR

10. อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ W = Pt

11. คำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

 

 

รวมทั้งหมด  11  ผลการเรียนรู้