พ20208 ตะกร้อ คลิกที่นี่

ศึกษาในเรื่องความรู้ทั่วไปของกีฬาตะกร้อและเซปักตะกร้อ  ประวัติความเป็นมา   วิวัฒนาการการเล่นกีฬาตะกร้อ   ความสำคัญของกีฬาตะกร้อ  ประโยชน์ของการเล่นกีฬาตะกร้อและเซปักตะกร้อ ความปลอดภัยในการเล่นตะกร้อและเซปักตะกร้อ  มารยาทในการเป็นผู้เล่นที่ดี  มารยาทของผู้ชมที่ดี  การดูแลรักษาอุปกรณ์ตะกร้อ  ทักษะในการเล่นเซปักตะกร้อ  การยืนเตรียมพร้อมและเคลื่อนที่  การเตะลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน  หลังเท้า  เข่า  ข้างเท้าด้านนอก  และการเล่นลูกตะกร้อด้วยศีรษะ  การเดาะ

ลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน  หลังเท้า  เข่า  การมีคุณธรรม จริยธรรม   และสามารถนำทักษะต่าง ๆ  ไปใช้ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  นำไปใช้ในการออกกำลังกาย  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้