พ20215 ฟุตซอล 5

ศึกษาความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล  ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล  ทักษะการเล่นฟุตซอล  หลักการรุก หลักการรับ  และกติกาการแข่งขันฟุตซอลโดยให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นฟุตซอล  ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล  ทักษะการเล่นฟุตซอล  ทักษะการรุก ทักษะการรับ  กติกาการแข่งขันฟุตซอล  และมีความเข้าใจ สามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอลได้เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายตามความถนัดและความสนใจ  และนำทักษะกีฬาฟุตซอลไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพต่อไป