ง21205 คหกรรม 1 คลิ้กที่นี่

คำอธิบายรายวิชา

      

        ศึกษาประวัติความเป็นมาของเครื่องแขวน คุณค่าทางวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และการดูแลรักษา การประดิษฐ์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องแขวน การแต่งตัวเครื่องแขวน

        เพื่อให้มีทักษะในการประดิษฐ์เครื่องแขวน ตาข่ายหน้าช้าง วิมานพระอินทร์  และสามารถนำไปใช้ในโอกาสต่างๆ นำไปใช้ในสถานการณ์จริง การจัดจำหน่ายเครื่องแขวนแบบไทย

        โดยให้เห็นคุณค่าของการทำงาน มีทักษะในการประดิษฐ์เครื่องแขวน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน การประกอบอาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน พึ่งตัวเองได้ มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ