ง22203 คหกรรม 3 คลิกที่นี่

คำอธิบายรายวิชา


          ศึกษาขนมอบประเภทต่าง ๆ การเลือกซื้อ การเลือกใช้ การเก็บรักษา การชั่ง การตวง การใช้เตาอบ การใช้เครื่องตีไข่ การจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการทำขนม

          เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการทำขนม เพื่อใช้จัดจำหน่าย หรือเป็นของที่ระลึก โดยจัดทำขนม โดนัทจิ๋ว ประเภทต่าง ๆ สามารถบรรจุเพื่อจำหน่าย คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย จัดจำหน่าย จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย อย่างง่ายได้ และสามารถนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ เพื่อยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

          โดยให้เห็นคุณค่าของการทำงาน มีทักษะในการทำขนม มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ สุจริต อดทน พึ่งตนเองได้ มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ