อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 คลิ้กที่นี่

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา อ 21101         รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ภาคเรียนที่ 1                       เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

          ศึกษาวงคำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม จำนวนธรรม จำนวน ๑๕๐๐ คำ ภาษาในบริบทต่างๆ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ข้อความ นิทานเรื่องสั้น บทร้อยกรองสั้นๆ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง บทสนทนา เทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ โครงสร้างทางภาษา คือ เครื่องหมายวรรคตอนการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน การลำดับตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย หน้าที่ของภาษาอังกฤษที่หลากหลาย คือ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงต่างๆ  การขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ภาษาที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือ ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นและใช้เหตุผล

        โดยใช้ทักษะ และกระบวนการทางภาษาที่หลากหลาย คือ ปฏิบัติตามสิ่งที่ฟังและอ่าน เลือก/ระบุ

ประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสิ่งที่อ่าน ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ ตอบคำถามจากการฟัง สนทนาแลกเปลี่ยน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง พูด และเขียน แสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ พูดและ เขียนเพื่อขอข้อมูลและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งเขียนแสดงเหตุผลสั้นๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สรุปใจความสำคัญและแก่นสาระ วิเคราะห์เรื่องและเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมปัจจุบัน บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล อธิบายข้อเท็จจริง นำเสนอด้วยการพูดและเขียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า แสวงหาความรู้ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และประกอบอาชีพ

         เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เหมาะสมกับบุคคล สังคม สถานการณ์ และโอกาสตามวัฒนธรรมของตนเองรวมทั้งวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด รวม   8  มาตรฐาน   20  ตัวชี้วัด

1.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3, ม. 1 /4

1.2 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3, ม. 1/4, ม.1/5

1.3 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3

2.1 ม. 1/1, ม. 1/2, ม. 1/3

2.2 ม. 1/1, ม. 1/2

3.1 ม. 1/1

4.1 ม. 1/1

4.2 ม. 1/1