บทเรียนออนไลน์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากเกร็ด

Help with Search courses

สะเต็ม 1

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

20210  สะเต็ม 1                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              ภาคเรียนที่ 2                 เวลา  40  ชั่วโมง        จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกิจกรรมสะเต็มศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ ศึกษาตัวอย่างกิจกรรม  สะเต็ม หลักการทำกิจกรรมสะเต็ม พื้นฐานSTEM องค์ประกอบของอากาศ สารในชีวิตประจำวัน สารละลายกรด-เบส ปรากฎการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน หน่วยของสิ่งมีชีวิต พลังงานความร้อน

โดยการใช้บูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยี มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักการบูรณาการความรู้และทักษะ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การใช้เทคโนโลยี การคิด การนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือชิ้นงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนหรือชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการทำงานร่วมกันเห็นคุณค่าของการเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์

 

ผลการเรียนรู้

1.      มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการของกิจกรรมสะเต็มศึกษา และสามารถอธิบายได้

2.      สามารถทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับปริมาณแก๊สออกซิเจนในอากาศได้

3.      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารอาหารในชีวิตประจำวัน

4.      ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรด เบส ของสารละลาย และตรวจสอบค่า pH ได้

5.      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ได้แก่ การเกิดลม ทิศทางของลม

6.      สามารถแยกชนิดและรูปร่างลักษณะของเซลล์  ซึ่งมีโครงสร้างที่แตกต่างกันได้

7.      ทดลองและอธิบายอุณหภูมิ การวัดอุณหภูมิ คุณสมบัติของวัสดุ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

          รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้