บทเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Help with Search courses

ภาษาจีนเสริมทักษะ

        ศึกษาข้อความ รูปแบบของคำ วลี ประโยค ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงอย่างง่าย ๆ เกี่ยวกับข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน  เพลง และบทร้อยกรองสั้นๆ พร้อมทั้งเลือก/ระบุ/ เขียนหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง โครงสร้างประโยค  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม รวมถึงสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

         โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่

          เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศ20223 วงโยธวาทิต

คำอธิบายรายวิชา

 

ศ 20223   วงโยธวาทิต                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3    ภาคเรียนที่ 1   เวลา 6ชั่วโมง / ภาคเรียน 1                       จํานวน 1.5 หน่วยกิต

 

ศึกษาทฤษฎีการดนตรีหลักการฝึกหัดเบื้องต้น หลักการฟังดนตรีศัพท์สังคีต และหลักการใช้เครื่องดนตรีฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่ถนัด และมีทักษะในการบรรเลงดนตรีสากลที่ถนัดได้อย่างถูกต้องไพเราะเพลิดเพลินหลากหลายรูปแบบสามารถจัดแสดงดนตรีเป็นครั้งคราวดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีได้อย่างถูกต้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่า สามารถบรรเลงดนตรีตามความถนัดตามโน้ตทั้งเดี่ยวและเป็นกลุ่ม มีวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นในการทํางานปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานแสดงดนตรีอย่างชื่นชมและเห็นคุณค่า

ผลการเรียนรู้

 1. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโน้ตสากลในการปฏิบัติและบรรเลงดนตรีได้

 2. อธิบายถึงศัพท์สังคีตที่ใช้ในการบรรเลงดนตรีสากลได้

 3. นักเรียนสามารถฝึกทักษะเบื้องต้นของการเขียนคอร์ด

 4. นักเรียนสามารถฝึกทักษะเบื้องต้นของการเขียนบันไดเสียงได้

 

 รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้