บทเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Help with Search courses

ภาษาจีน 6

            ฝึกทักษะการใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์  ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน    จับใจความสำคัญ สรุป และตอบคำถามง่ายๆ จากเรื่องที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่างๆสนทนา แลกเปลี่ยนและเขียนโต้ตอบข้อมูลเพื่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวบอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน

            โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่  และสมรรถนะ 5 สมรรถนะ   คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

             เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ชีววิทยาเบื้องต้น2

                                 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม                   

                             รายวิชา ชีววิทยาเบื้องต้น ๒                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    

                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                   เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต                             

           ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบาย  โครโมโซมและการค้นพบของเมลเดล  โครโมโซมของมนุษย์และทางผิดปกติทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

     ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และ โครโมโซม โดยใช้แบบจำลอง

๒. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่น ข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์

๓. อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก และคำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์ และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก

๔. อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบ ไมโทซิสและไมโอซิส

๕. บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม อาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้ง ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม

๖. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร พันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

๗. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆในแหล่งที่อยู่เดียวกัน ที่ได้จากการสำรวจ

๘. สร้างแบบจำลองในการอธิบายการถ่ายทอด พลังงานในสายใยอาหาร

๙. อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเว

๑๐. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และ สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุล ของระบบนิเวศ


งานประดิษฐ์5

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา  ง 23205            งานประดิษฐ์ดอกไม้       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่  1    เวลา  40  ชั่วโมง    จำนวน  1   หน่วยกิต

 

        มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต   รักการทำงาน   มีความรับผิดชอบรอบคอบ  ละเอียด  ประณีตในการทำงาน  รักษาความสะอาด  มีระเบียบการทำงาน  รู้จักใช้  บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานอย่างถูกวิธี   รักษาสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดโดยผู้เรียนศึกษา  ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้   หลักการ    วิธีการ  ขั้นตอนการทำงาน  การนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในงานดอกไม้ประดิษฐ์     การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุต่างๆการทำบรรจุภัณฑ์สินค้า   การกำหนดราคา    การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์   และการทำบัญชี

 

ผลการเรียนรู้

1.       บอกความสำคัญการประดิษฐ์ดอกไม้ได้

2.       รู้จักและสามารถบอกลักษณะของดอกไม้แต่ละประเภท

3.       รู้คุณค่าของงาน

4.       มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  รักการทำงาน

5.       สามารถประดิษฐ์ดอกไม้ประเภทต่าง ๆ ได้

6.       สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงเป็นผลงานใหม่ที่เกิดประโยชน์ได้

7.       สามารถทำเป็นอาชีพได้

รวม  7  ผลการเรียนรู้


ภาษาจีนเสริมทักษะ

        ศึกษาข้อความ รูปแบบของคำ วลี ประโยค ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียงอย่างง่าย ๆ เกี่ยวกับข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน  เพลง และบทร้อยกรองสั้นๆ พร้อมทั้งเลือก/ระบุ/ เขียนหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง โครงสร้างประโยค  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม รวมถึงสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ 

         โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่

          เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศ20223 วงโยธวาทิต

คำอธิบายรายวิชา

 

ศ 20223   วงโยธวาทิต                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3    ภาคเรียนที่ 1   เวลา 6ชั่วโมง / ภาคเรียน 1                       จํานวน 1.5 หน่วยกิต

 

ศึกษาทฤษฎีการดนตรีหลักการฝึกหัดเบื้องต้น หลักการฟังดนตรีศัพท์สังคีต และหลักการใช้เครื่องดนตรีฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่ถนัด และมีทักษะในการบรรเลงดนตรีสากลที่ถนัดได้อย่างถูกต้องไพเราะเพลิดเพลินหลากหลายรูปแบบสามารถจัดแสดงดนตรีเป็นครั้งคราวดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีได้อย่างถูกต้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่า สามารถบรรเลงดนตรีตามความถนัดตามโน้ตทั้งเดี่ยวและเป็นกลุ่ม มีวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นในการทํางานปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานแสดงดนตรีอย่างชื่นชมและเห็นคุณค่า

ผลการเรียนรู้

 1. สามารถอธิบายถึงทฤษฎีโน้ตสากลในการปฏิบัติและบรรเลงดนตรีได้

 2. อธิบายถึงศัพท์สังคีตที่ใช้ในการบรรเลงดนตรีสากลได้

 3. นักเรียนสามารถฝึกทักษะเบื้องต้นของการเขียนคอร์ด

 4. นักเรียนสามารถฝึกทักษะเบื้องต้นของการเขียนบันไดเสียงได้

 

 รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้