บทเรียนออนไลน์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปากเกร็ด


Help with Search courses

วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) สำหรับ ม. 4/2 (English version)

       ศึกษาและวิเคราะห์ธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วย การวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัดและการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การบอกตำแหน่งของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว แรงและผลของแรงที่มีต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล และแรงเสียดทาน

        โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การแก้ปัญหา  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สังเกต สำรวจตรวจสอบ  สืบค้นข้อมูล และร่วมอภิปรายหน้าชั้น

        เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อธิบายความสัมพันธ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงเนื้อหาเหล่านี้เข้าด้วยกัน จนสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ตัดสินใจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ครูผู้สอน: Pitcha Khamsuwan