บทเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

关于“搜索课程”的帮助

โครงงาน

ประชุม ชี้แจงลำดับการจัดทำโครงงาน 

ครูผู้สอน: ครูสมร โกวิทชัย